Có 1 kết quả:

guāng miàn

1/1

guāng miàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

plain noodles in broth