Có 3 kết quả:

ㄎㄜˋㄎㄜˋkēi ㄎㄟ

1/3

ㄎㄜˋ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ke (c. 2000 BC), seventh of the legendary Flame Emperors, 炎帝[Yan2 di4] descended from Shennong 神農|神农[Shen2 nong2] Farmer God

Từ ghép 154

Ā jiā shā · Kè lǐ sī dì 阿加莎克里斯蒂Ān dōng ní yǔ Kè lì ào pèi tè lā 安东尼与克莉奥佩特拉Ān dōng ní yǔ Kè lì ào pèi tè lā 安東尼與克莉奧佩特拉Bā kòng Kè shí mǐ ěr 巴控克什米尔Bā kòng Kè shí mǐ ěr 巴控克什米爾biàn yì xíng Kè Yǎ shì zhèng 变异型克雅氏症biàn yì xíng Kè Yǎ shì zhèng 變異型克雅氏症Dì sēn Kè lǔ bó 蒂森克虏伯Dì sēn Kè lǔ bó 蒂森克虜伯fèi yán Kè léi bó shì jūn 肺炎克雷伯氏菌Huáng Kè qiáng 黃克強Huáng Kè qiáng 黄克强Kǎ ěr wén Kè lái yīn 卡尔文克莱因Kǎ ěr wén Kè lái yīn 卡爾文克萊因Kè dōng 克东Kè dōng 克東Kè dōng xiàn 克东县Kè dōng xiàn 克東縣Kè ěr bái 克尔白Kè ěr bái 克爾白Kè jī lā Dǎo 克基拉岛Kè jī lā Dǎo 克基拉島Kè lā fū qiū kè 克拉夫丘克Kè lā kē fū 克拉科夫Kè lā kè 克拉克Kè lā mǎ yī 克拉玛依Kè lā mǎ yī 克拉瑪依Kè lā mǎ yī qū 克拉玛依区Kè lā mǎ yī qū 克拉瑪依區Kè lā mǎ yī shì 克拉玛依市Kè lā mǎ yī shì 克拉瑪依市Kè lā sī jīn nuò 克拉斯金諾Kè lā sī jīn nuò 克拉斯金诺Kè lā sī nuò yà ěr sī kè 克拉斯諾亞爾斯克Kè lā sī nuò yà ěr sī kè 克拉斯诺亚尔斯克Kè lái 克莱Kè lái 克萊Kè lái dùn 克莱顿Kè lái dùn 克萊頓Kè lái méng tè 克莱蒙特Kè lái méng tè 克萊懞特Kè lái sī lè 克莱斯勒Kè lái sī lè 克萊斯勒Kè lái sī lè Qì chē Gōng sī 克莱斯勒汽车公司Kè lái sī lè Qì chē Gōng sī 克萊斯勒汽車公司Kè lái yīn 克莱因Kè lái yīn 克萊因Kè lài sī tè chè qí 克賴斯特徹奇Kè lài sī tè chè qí 克赖斯特彻奇Kè lǎng dài kè 克朗代克Kè láo dé 克劳德Kè láo dé 克勞德Kè láo fú dé 克劳福德Kè láo fú dé 克勞福德Kè láo sī 克劳斯Kè láo sī 克勞斯Kè lè 克勒Kè léi bó shì jūn shǔ 克雷伯氏菌属Kè léi bó shì jūn shǔ 克雷伯氏菌屬Kè lěir 克蕾儿Kè lěir 克蕾兒Kè lǐ mǐ yà 克里米亚Kè lǐ mǐ yà 克里米亞Kè lǐ mǔ lín Gōng 克里姆林宫Kè lǐ mǔ lín Gōng 克里姆林宮Kè lǐ mù 克里木Kè lǐ mù Bàn dǎo 克里木半岛Kè lǐ mù Bàn dǎo 克里木半島Kè lǐ mù Zhàn zhēng 克里木战争Kè lǐ mù Zhàn zhēng 克里木戰爭Kè lǐ pǔ sī 克里普斯Kè lǐ sī dì ān 克里斯蒂安Kè lǐ sī dì ān sōng 克里斯蒂安松Kè lǐ sī dì wá 克里斯蒂娃Kè lǐ sī tīng · Bèi ěr 克里斯汀貝爾Kè lǐ sī tīng · Bèi ěr 克里斯汀贝尔Kè lǐ sī tuō fú 克里斯托弗Kè lǐ tè 克里特Kè lǐ tè Dǎo 克里特岛Kè lǐ tè Dǎo 克里特島Kè lì ào pèi tè lā 克莉奥佩特拉Kè lì ào pèi tè lā 克莉奧佩特拉Kè lì fū lán 克利夫兰Kè lì fū lán 克利夫蘭Kè lì sī duǒ fū 克利斯朵夫Kè lín dé 克林德Kè lín dùn 克林頓Kè lín dùn 克林顿Kè lóng shì bìng 克隆氏病Kè lóu bā tè lā 克娄巴特拉Kè lóu bā tè lā 克婁巴特拉Kè lǔ bó 克虏伯Kè lǔ bó 克虜伯Kè luó āi xī yà 克罗埃西亚Kè luó āi xī yà 克羅埃西亞Kè luó dì yà 克罗地亚Kè luó dì yà 克羅地亞Kè luó dì yà Gòng hé guó 克罗地亚共和国Kè luó dì yà Gòng hé guó 克羅地亞共和國Kè luó dì yà yǔ 克罗地亚语Kè luó dì yà yǔ 克羅地亞語Kè luó nuò sī 克罗诺斯Kè luó nuò sī 克羅諾斯Kè shān 克山Kè shān xiàn 克山县Kè shān xiàn 克山縣Kè shí kè téng 克什克腾Kè shí kè téng 克什克騰Kè shí kè téng qí 克什克腾旗Kè shí kè téng qí 克什克騰旗Kè shí mǐ ěr 克什米尔Kè shí mǐ ěr 克什米爾Kè sū lǔ 克苏鲁Kè sū lǔ 克蘇魯Kè wéi lā 克維拉Kè wéi lā 克维拉Kè wén 克文Kè Yǎ shì zhèng 克雅氏症Kè yē bāng 克耶邦Kè yē zú 克耶族Kè zī ěr gǎ hā 克孜尔尕哈Kè zī ěr gǎ hā 克孜爾尕哈Kè zī ěr gǎ hā fēng huǒ tái 克孜尔尕哈烽火台Kè zī ěr gǎ hā fēng huǒ tái 克孜爾尕哈烽火台Kè zī ěr qiān fó dòng 克孜尔千佛洞Kè zī ěr qiān fó dòng 克孜爾千佛洞Kè zī lè sū 克孜勒苏Kè zī lè sū 克孜勒蘇Kè zī lè sū dì qū 克孜勒苏地区Kè zī lè sū dì qū 克孜勒蘇地區Kè zī lè sū Hé 克孜勒苏河Kè zī lè sū Hé 克孜勒蘇河Kè zī lè sū Kē ěr kè zī zì zhì zhōu 克孜勒苏柯尔克孜自治州Kè zī lè sū Kē ěr kè zī zì zhì zhōu 克孜勒蘇柯爾克孜自治州Lǐ Kè qiáng 李克強Lǐ Kè qiáng 李克强Lù Kè wén 陆克文Lù Kè wén 陸克文Mài kè ěr · Kè lái dùn 迈克尔克莱顿Mài kè ěr · Kè lái dùn 邁克爾克萊頓Sāi ěr wéi yà Kè luó dì yà yǔ 塞尔维亚克罗地亚语Sāi ěr wéi yà Kè luó dì yà yǔ 塞爾維亞克羅地亞語Shèng Kè lǔ sī 圣克鲁斯Shèng Kè lǔ sī 聖克魯斯Shèng Kè lǔ sī Dǎo 圣克鲁斯岛Shèng Kè lǔ sī Dǎo 聖克魯斯島Tāng mǔ · Kè lán xī 汤姆克兰西Tāng mǔ · Kè lán xī 湯姆克蘭西Tāng mǔ · Kè lǔ sī 汤姆克鲁斯Tāng mǔ · Kè lǔ sī 湯姆克魯斯Xī lā lǐ · Kè lín dùn 希拉里克林頓Xī lā lǐ · Kè lín dùn 希拉里克林顿Xú Kè 徐克Zāng Kè jiā 臧克家

ㄎㄜˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. khắc phục, phục hồi
2. tất phải thế

Từ điển phổ thông

1. làm được
2. hiếu thắng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đảm đương, gách vác. ◇Lưu Vũ Tích 劉禹錫: “Thường cụ bất khắc phụ hà, dĩ thiểm tiền nhân” 常懼不克負荷, 以忝前人 (Vị Đỗ tư đồ tạ tứ truy tặng biểu 為杜司徒謝賜追贈表) Thường lo sợ không đảm đương gánh vác nổi, làm nhục tiền nhân.
2. (Động) Được, chiến thắng. ◎Như: “khắc địch” 克敵 chiến thắng quân địch.
3. (Động) Kiềm chế, ước thúc. ◎Như: “khắc phục” 克復 ước thúc, làm chủ được. ◇Luận Ngữ 論語: “Khắc kỉ phục lễ vi nhân” 克己復禮為仁 (Nhan Uyên 顏淵) Kiềm chế được chính mình (tư dục) mà trở về lễ (đạo li) là đạt được đức Nhân.
4. (Động) Hạn định, ước định, hẹn. ◎Như: “khắc kì động công” 克期動工 hẹn định thời kì khởi công.
5. (Động) Khấu trừ. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Quả nhân ngự tứ chi tửu, nhất bình khắc giảm bán bình” 寡人御賜之酒, 一瓶克減半瓶 (Đệ bát thập tam hồi) Rượu vua ban cho quả nhân, một bình khấu trừ nửa bình.
6. (Động) Tiêu hóa. ◎Như: “đa cật thủy quả năng khắc thực” 多吃水果能克食 uống nhiều nước quả thật giúp cho tiêu hóa.
7. (Danh) Lượng từ: gam (tiếng Anh "gram"). ◎Như: “nhất khắc đẳng ư thiên phân chi nhất công cân” 一克等於千分之一公斤 một gam bằng một phần ngàn kí-lô.
8. (Phó) Có thể. ◎Như: “bất khắc phân thân” 不克分身 không thể sẻ thân ra được.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Được, có thể: 不克分身 Không chia mình ra được; 吾不克救也 Ta không thể cứu được (Tả truyện: Tương công tam thập nhất niên);
② Thắng, chiến thắng, hạ được, chiếm được: 我軍克敵 Quân ta thắng địch; 連克數城 Chiếm luôn được mấy thành; 操遂 能克紹 Tào Tháo bèn đánh thắng được Viên Thiệu (Gia Cát Lượng: Thảo lư đối);
③ Khắc phục, chế phục, đạp bằng: 克服困難 Khắc phục khó khăn;
④ Hạn định, ước định, hẹn (thời gian): 克期動工 Hạn định thời gian khởi công; 乃與克日會戰 Bèn cùng hẹn ngày ra đánh nhau (Tam quốc chí);
⑤ Gam (gramme): 每盒有五百克 Mỗi hộp nặng 500 gam;
⑥ Khơ (tiếng Tây Tạng, một khơ bằng 25 cân T.Q. hoặc 12 kilô rưỡi);
⑦ Khơ (tiếng Tây Tạng, một khơ bằng 1 mẫu Trung Quốc hoặc 1/15 hecta).

Từ điển Trần Văn Chánh

(khn) ① Đánh (người);
② Quở trách, phê bình: 挨剋 Bị phê bình;
③ Như 克 (bộ 儿). Xem 克 [kè].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gánh vác — Có thể. Có khả năng — Hơn được người khác. Thắng được — Không hợp. Td: Xung khắc.

Từ điển Trung-Anh

variant of 剋|克[ke4]

Từ điển Trung-Anh

(1) to be able to
(2) to subdue
(3) to restrain
(4) to overcome
(5) gram
(6) Tibetan unit of land area, about 6 ares

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 克[ke4]
(2) to subdue
(3) to overthrow
(4) to restrain

Từ ghép 827

Ā ěr hàn gé ěr sī kè zhōu 阿尔汉格尔斯克州Ā ěr hàn gé ěr sī kè zhōu 阿爾漢格爾斯克州Ā kè lā 阿克拉Ā kè lún 阿克伦Ā kè lún 阿克倫Ā kè lún Hé 阿克伦河Ā kè lún Hé 阿克倫河Ā kè sài Hā sà kè zú Zì zhì xiàn 阿克塞哈萨克族自治县Ā kè sài Hā sà kè zú Zì zhì xiàn 阿克塞哈薩克族自治縣Ā kè sài qīn 阿克賽欽Ā kè sài qīn 阿克赛钦Ā kè sài xiàn 阿克塞县Ā kè sài xiàn 阿克塞縣Ā kè sū 阿克苏Ā kè sū 阿克蘇Ā kè sū dì qū 阿克苏地区Ā kè sū dì qū 阿克蘇地區Ā kè sū Hé 阿克苏河Ā kè sū Hé 阿克蘇河Ā kè sū shì 阿克苏市Ā kè sū shì 阿克蘇市Ā kè táo 阿克陶Ā kè táo xiàn 阿克陶县Ā kè táo xiàn 阿克陶縣Ā liè kè xī sī 阿列克西斯Ā zhī tè kè rén 阿芝特克人Ā zhī tè kè yǔ 阿芝特克语Ā zī tè kè 阿兹特克Ā zī tè kè 阿茲特克Āī dé méng · Bó kè 埃德蒙伯克Āī kè tuō 埃克托Āī kè tuō · Bó liáo zī 埃克托柏辽兹Āī kè tuō · Bó liáo zī 埃克托柏遼茲Āī lóng · Mǎ sī kè 埃隆馬斯克Āī lóng · Mǎ sī kè 埃隆马斯克ài kè sī guāng 愛克斯光ài kè sī guāng 爱克斯光ài kè sī shè xiàn 愛克斯射線ài kè sī shè xiàn 爱克斯射线Àì sà kè 艾萨克Àì sà kè 艾薩克Àì sà kè · Niú dùn 艾萨克牛顿Àì sà kè · Niú dùn 艾薩克牛頓Àì sài kè sī 艾賽克斯Àì sài kè sī 艾赛克斯Ān kè lā zhì 安克拉治Ān kè léi qí 安克雷奇Áng nà kè 昂納克Áng nà kè 昂纳克Àng gé lǔ Sā kè xùn 盎格魯撒克遜Àng gé lǔ Sā kè xùn 盎格鲁撒克逊Àng gé lǔ Sà kè xùn 盎格魯薩克遜Àng gé lǔ Sà kè xùn 盎格鲁萨克逊ào kè lā hé mǎ 奥克拉荷马ào kè lā hé mǎ 奧克拉荷馬Àò kè lā hé mǎ Zhōu 奥克拉荷马州Àò kè lā hé mǎ Zhōu 奧克拉荷馬州Àò kè lán 奥克兰Àò kè lán 奧克蘭Àò kè sī nà dé 奥克斯纳德Àò kè sī nà dé 奧克斯納德Àò kè sū sī Hé 奥克苏斯河Àò kè sū sī Hé 奧克蘇斯河ào lín pǐ kè 奥林匹克ào lín pǐ kè 奧林匹克Àò lín pǐ kè tǐ yù chǎng 奥林匹克体育场Àò lín pǐ kè tǐ yù chǎng 奧林匹克體育場Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì 奥林匹克运动会Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì 奧林匹克運動會Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì Zǔ zhī Wěi yuán huì 奥林匹克运动会组织委员会Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì Zǔ zhī Wěi yuán huì 奧林匹克運動會組織委員會ào mì kè róng 奥密克戎ào mì kè róng 奧密克戎Bā ěr kè nèn dé 巴尔克嫩德Bā ěr kè nèn dé 巴爾克嫩德Bā ěr zhā kè 巴尔扎克Bā ěr zhā kè 巴爾扎克Bā kè kē sī 巴克科思Bā kè lái 巴克莱Bā kè lái 巴克萊Bā kè lái Yín háng 巴克莱银行Bā kè lái Yín háng 巴克萊銀行Bā kè xià zhū 巴克夏猪Bā kè xià zhū 巴克夏豬Bā lā kè 巴拉克Bā lǐ kūn Hā sà kè Zì zhì xiàn 巴里坤哈萨克自治县Bā lǐ kūn Hā sà kè Zì zhì xiàn 巴里坤哈薩克自治縣bā luó kè 巴罗克bā luó kè 巴羅克bā luò kè 巴洛克Bā sī kè 巴斯克Bā sī kè yǔ 巴斯克語Bā sī kè yǔ 巴斯克语Bā yīn bù kè cǎo yuán 巴音布克草原Bǎi kè lái 柏克莱Bǎi kè lái 柏克萊Bān kè sī 班克斯bǎo chí kè zhì 保持克制Bèi kè 貝克Bèi kè 贝克Bèi kè ěr 貝克爾Bèi kè ěr 贝克尔Bèi kè hàn mǔ 貝克漢姆Bèi kè hàn mǔ 贝克汉姆bèi kè lè ěr 貝克勒爾bèi kè lè ěr 贝克勒尔Bèi yà tè lì kè sī 貝婭特麗克絲Bèi yà tè lì kè sī 贝娅特丽克丝Běn jié míng · Fù lán kè lín 本傑明富蘭克林Běn jié míng · Fù lán kè lín 本杰明富兰克林Bǐ shí kǎi kè 比什凯克Bǐ shí kǎi kè 比什凱克Bié kè 別克Bié kè 别克Bō duō mǎ kè Hé 波多馬克河Bō duō mǎ kè Hé 波多马克河Bō tuō mǎ kè Hé 波托馬克河Bō tuō mǎ kè Hé 波托马克河Bó kè jùn 柏克郡Bó kè lǐ kè qiān fó dòng 柏克里克千佛洞Bó kè lì 伯克利Bó lǐ kè lì 伯里克利Bó nán kè 伯南克Bù ěr shí wéi kè 布尔什维克Bù ěr shí wéi kè 布爾什維克bù kè 不克Bù lā gē wéi shēn sī kè 布拉戈維申斯克Bù lā gē wéi shēn sī kè 布拉戈维申斯克Bù lái kè běn 布莱克本Bù lái kè běn 布萊克本Bù lái kè shǐ mì sī 布莱克史密斯Bù lái kè shǐ mì sī 布萊克史密斯Bù lǎng kè shì 布朗克士Bù lǎng kè sī 布朗克斯Bù lǔ kè 布魯克Bù lǔ kè 布鲁克Bù lǔ kè hǎi wén Guó jiā Shí yàn shì 布魯克海文國家實驗室Bù lǔ kè hǎi wén Guó jiā Shí yàn shì 布鲁克海文国家实验室Bù lǔ kè hǎi wén Shí yàn shì 布魯克海文實驗室Bù lǔ kè hǎi wén Shí yàn shì 布鲁克海文实验室Bù lǔ kè lín 布魯克林Bù lǔ kè lín 布鲁克林Bù lǔ kè lín Dà qiáo 布魯克林大橋Bù lǔ kè lín Dà qiáo 布鲁克林大桥Bù xī wēi kè 布希威克càn kuā kè 粲夸克Chá kè · Nuò lǐ sī 查克諾里斯Chá kè · Nuò lǐ sī 查克诺里斯chá kè lā 查克拉chá kè ruì 查克瑞Chē lǐ yǎ bīn sī kè 車里雅賓斯克Chē lǐ yǎ bīn sī kè 车里雅宾斯克Dá kè lóng 达克龙Dá kè lóng 達克龍dǎ mǎ sài kè 打馬賽克dǎ mǎ sài kè 打马赛克dǎ pū kè 打扑克dǎ pū kè 打撲克Dà Mài kè 大麥克Dà Mài kè 大麦克Dà Mài kè Zhǐ shù 大麥克指數Dà Mài kè Zhǐ shù 大麦克指数Dài kè lǐ xiān 戴克里先dān kè lóng kàng tǐ 单克隆抗体dān kè lóng kàng tǐ 單克隆抗體Dào gé lā sī · Mài kè ā sè 道格拉斯麥克阿瑟Dào gé lā sī · Mài kè ā sè 道格拉斯麦克阿瑟Dé guó mǎ kè 德国马克Dé guó mǎ kè 德國馬克Dé kè sà sī 得克萨斯Dé kè sà sī 得克薩斯Dé kè sà sī 德克萨斯Dé kè sà sī 德克薩斯Dé kè sà sī zhōu 得克萨斯州Dé kè sà sī zhōu 得克薩斯州Dé kè sà sī zhōu 德克萨斯州Dé kè sà sī zhōu 德克薩斯州Dé lā kè luó wǎ 德拉克罗瓦Dé lā kè luó wǎ 德拉克羅瓦Dé lè bā kè 德勒巴克dé mó kè lā xī 德謨克拉西dé mó kè lā xī 德谟克拉西Dé wò xià kè 德沃夏克Dé zhōu pū kè 德州扑克Dé zhōu pū kè 德州撲克Dí kè 迪克Dí lā kè 狄拉克dǐ kuā kè 底夸克dīng kè 丁克dǐng kuā kè 頂夸克dǐng kuā kè 顶夸克Dù bù luó fū ní kè 杜布罗夫尼克Dù bù luó fū ní kè 杜布羅夫尼克Dūn kè ěr kè 敦刻尔克Dūn kè ěr kè 敦刻爾克Dùn niè cí kè 頓涅茨克Dùn niè cí kè 顿涅茨克Dùn niè sī kè 頓涅斯克Dùn niè sī kè 顿涅斯克Duō mǐ ní kè 多米尼克É kè lā hé mǎ 俄克拉何馬É kè lā hé mǎ 俄克拉何马É kè lā hé mǎ chéng 俄克拉何馬城É kè lā hé mǎ chéng 俄克拉何马城É kè lā hé mǎ zhōu 俄克拉何馬州É kè lā hé mǎ zhōu 俄克拉何马州È huò cì kè Hǎi 鄂霍次克海È tuō kè 鄂托克È tuō kè qí 鄂托克旗È tuō kè qián qí 鄂托克前旗È wēn kè yǔ 鄂温克语È wēn kè yǔ 鄂溫克語È wēn kè zú 鄂温克族È wēn kè zú 鄂溫克族È wēn kè zú Zì zhì qí 鄂温克族自治旗È wēn kè zú Zì zhì qí 鄂溫克族自治旗Ēn péi duō kè lēi 恩培多克勒fǎ kè 法克Fǎ lán kè 法兰克Fǎ lán kè 法蘭克Fǎ lán kè fú 法兰克福Fǎ lán kè fú 法蘭克福Fǎ lán kè fú Chē zhǎn 法兰克福车展Fǎ lán kè fú Chē zhǎn 法蘭克福車展Fǎ lán kè fú Huì bào 法兰克福汇报Fǎ lán kè fú Huì bào 法蘭克福匯報Fǎ lán kè fú Xué pài 法兰克福学派Fǎ lán kè fú Xué pài 法蘭克福學派Fǎ lán kè fú Zhèng quàn jiāo yì suǒ 法兰克福证券交易所Fǎ lán kè fú Zhèng quàn jiāo yì suǒ 法蘭克福證券交易所Fǎ lán kè lín 法兰克林Fǎ lán kè lín 法蘭克林Fǎ lǔ kè 法魯克Fǎ lǔ kè 法鲁克fǎn tǎn kè 反坦克Fēi lì kè sī 菲力克斯Fēi ní kè sī 菲尼克斯Fèi lì kè sī 費利克斯Fèi lì kè sī 费利克斯fēn kè 分克fèng gōng kè jǐ 奉公克己Fèng xīn bǐ kè dǎng 奉辛比克党Fèng xīn bǐ kè dǎng 奉辛比克黨Fú kè 福克Fú kè lán Qún dǎo 福克兰群岛Fú kè lán Qún dǎo 福克蘭群島Fú kè nà 福克納Fú kè nà 福克纳Fú lā dí wò sī tuō kè 符拉迪沃斯托克Fú lán kè 弗兰克Fú lán kè 弗蘭克Fú léi dé lǐ kè 弗雷德里克Fú léi dé lǐ kè dùn 弗雷德里克頓Fú léi dé lǐ kè dùn 弗雷德里克顿Fú wéi kè 福維克Fú wéi kè 福维克Fù lán kè lín 富兰克林Fù lán kè lín 富蘭克林Gān tuō kè 甘托克Gāo ěr chá kè 高尔察克Gāo ěr chá kè 高爾察克Gē sà kè 哥萨克Gē sà kè 哥薩克Gé dàn sī kè 格但斯克Gě lán sù shǐ kè 葛兰素史克Gě lán sù shǐ kè 葛蘭素史克gōng kè 公克gōng kè 攻克gōng wú bù kè , zhàn wú bù shèng 攻无不克,战无不胜gōng wú bù kè , zhàn wú bù shèng 攻無不克,戰無不勝Guó jì Àò lín pǐ kè Wěi yuán huì 国际奥林匹克委员会Guó jì Àò lín pǐ kè Wěi yuán huì 國際奧林匹克委員會guò mǐn xìng xiū kè 过敏性休克guò mǐn xìng xiū kè 過敏性休克Hā bā luó fū sī kè 哈巴罗夫斯克Hā bā luó fū sī kè 哈巴羅夫斯克Hā kè bèi lì · Fēn Lì xiǎn Jì 哈克貝利芬歷險記Hā kè bèi lì · Fēn Lì xiǎn Jì 哈克贝利芬历险记Hā lì fǎ kè sī 哈利法克斯Hā sà kè 哈萨克Hā sà kè 哈薩克Hā sà kè rén 哈萨克人Hā sà kè rén 哈薩克人Hā sà kè sī tǎn 哈萨克斯坦Hā sà kè sī tǎn 哈薩克斯坦Hā sà kè wén 哈萨克文Hā sà kè wén 哈薩克文Hā sà kè yǔ 哈萨克语Hā sà kè yǔ 哈薩克語Hā sà kè zú 哈萨克族Hā sà kè zú 哈薩克族háo kè 毫克Hǎo bīng Shuài kè 好兵帅克Hǎo bīng Shuài kè 好兵帥克Hǎo lì kè 好立克Hé bù kè sài ěr Měng gǔ Zì zhì xiàn 和布克賽爾蒙古自治縣Hé bù kè sài ěr Měng gǔ Zì zhì xiàn 和布克赛尔蒙古自治县Hé bù kè sài ěr xiàn 和布克賽爾縣Hé bù kè sài ěr xiàn 和布克赛尔县Hè lā kè lì tè 赫拉克利特Hú kè 胡克Huò ěr bù lǔ kè 霍尔布鲁克Huò ěr bù lǔ kè 霍爾布魯克Huò kè hǎi mǔ 霍克海姆Huò kè sōng 霍克松jiā kè 夹克jiā kè 夾克jiā kè 茄克jiā kè shān 茄克衫jiàn Mǎ kè sī 見馬克思jiàn Mǎ kè sī 见马克思Jié ěr rèn sī kè 捷尔任斯克Jié ěr rèn sī kè 捷爾任斯克Jié kè 傑克jié kè 捷克Jié kè 杰克Jié kè · Lún dūn 傑克倫敦Jié kè · Lún dūn 杰克伦敦Jié kè Gòng hé guó 捷克共和国Jié kè Gòng hé guó 捷克共和國Jié kè rén 捷克人Jié kè sēn 傑克森Jié kè sēn 杰克森Jié kè Sī luò fá kè 捷克斯洛伐克Jié kè xùn 傑克遜Jié kè xùn 杰克逊Jié kè yǔ 捷克語Jié kè yǔ 捷克语Kǎ ěr · Mǎ kè sī 卡尔马克思Kǎ ěr · Mǎ kè sī 卡爾馬克思Kǎ nà tǎ kè bāng 卡納塔克邦Kǎ nà tǎ kè bāng 卡纳塔克邦Kāi táng shǒu Jié kè 开膛手杰克Kāi táng shǒu Jié kè 開膛手傑克Kǎi dí lā kè 凯迪拉克Kǎi dí lā kè 凱迪拉克Kāng nǎi dí kè 康乃狄克Kǎo kè sī 考克斯Kǎo kè sī Bào gào 考克斯報告Kǎo kè sī Bào gào 考克斯报告Kē ěr kè zī 柯尔克孜Kē ěr kè zī 柯爾克孜Kē ěr kè zī yǔ 柯尔克孜语Kē ěr kè zī yǔ 柯爾克孜語Kē ěr kè zī zú 柯尔克孜族Kē ěr kè zī zú 柯爾克孜族kē kè 科克Kē nà kè lǐ 柯那克里Kē nà kè lǐ 科納克里Kē nà kè lǐ 科纳克里Kē ní sài kè 科尼賽克Kē ní sài kè 科尼赛克kè fú 克服kè gé bó 克格勃kè jǐ 克己kè jǐ fèng gōng 克己奉公kè jǐ fù lǐ 克己复礼kè jǐ fù lǐ 克己復禮kè jiǎn 克俭kè jiǎn 克儉kè kòu 克扣kè lā 克拉Kè lā fū qiū kè 克拉夫丘克Kè lā kè 克拉克kè lā sī nuò dá ěr 克拉斯諾達爾kè lā sī nuò dá ěr 克拉斯诺达尔Kè lā sī nuò yà ěr sī kè 克拉斯諾亞爾斯克Kè lā sī nuò yà ěr sī kè 克拉斯诺亚尔斯克kè lā tōng 克拉通kè lǎng 克朗Kè lǎng dài kè 克朗代克kè láo xiū sī 克劳修斯kè láo xiū sī 克勞修斯kè lǐ ào ěr yǔ 克里奥尔语kè lǐ ào ěr yǔ 克里奧爾語kè lín méi sù 克林霉素kè lín mǔ 克林姆kè lín mǔ jiàng 克林姆酱kè lín mǔ jiàng 克林姆醬kè liú gǎn 克流感kè lóng 克隆kè lóng jì shù 克隆技术kè lóng jì shù 克隆技術kè lóng rén 克隆人kè lòu zì 克漏字kè lún tè luō 克仑特罗kè lún tè luō 克侖特羅kè méi zuò 克霉唑kè qī 克期kè qín kè jiǎn 克勤克俭kè qín kè jiǎn 克勤克儉kè rì 克日kè shā qí bìng dú 克沙奇病毒kè shào jī qiú 克紹箕裘kè shào jī qiú 克绍箕裘Kè shí kè téng 克什克腾Kè shí kè téng 克什克騰Kè shí kè téng qí 克什克腾旗Kè shí kè téng qí 克什克騰旗kè sī qián zi 克丝钳子kè sī qián zi 克絲鉗子kè tā mìng 克他命kè tīng bìng 克汀病kè Xī 克西kè xīng 克星kè zhì 克制Kè zī lè sū Kē ěr kè zī zì zhì zhōu 克孜勒苏柯尔克孜自治州Kè zī lè sū Kē ěr kè zī zì zhì zhōu 克孜勒蘇柯爾克孜自治州Kòu bǐ lì kè 寇比力克Kù bù lǐ kè 库布里克Kù bù lǐ kè 庫布里克Kù ěr sī kè 库尔斯克Kù ěr sī kè 庫爾斯克Kù kè 库克Kù kè 庫克Kù kè chuán zhǎng 库克船长Kù kè chuán zhǎng 庫克船長Kù kè Qún dǎo 库克群岛Kù kè Qún dǎo 庫克群島Kù kè shān 库克山Kù kè shān 庫克山kuā kè 夸克Kuí běi kè 魁北克Kuí běi kè shì 魁北克市Lā dá kè 拉达克Lā dá kè 拉達克Lā dí kè 拉狄克Lā ěr wéi kè 拉尔维克Lā ěr wéi kè 拉爾維克lā kè tì chún 拉克替醇Lā wén kè láo 拉文克劳Lā wén kè láo 拉文克勞là kè 腊克là kè 臘克Lán kè 兰克Lán kè 蘭克Léi kè sà sī 雷克萨斯Léi kè sà sī 雷克薩斯Léi kè sī 雷克斯léi kè sī bào lóng 雷克斯暴龍léi kè sī bào lóng 雷克斯暴龙Léi kè yǎ wéi kè 雷克雅維克Léi kè yǎ wéi kè 雷克雅维克Léi kè yǎ wèi kè 雷克雅未克lí kè 厘克lí kè 釐克Lǐ bo kè nèi xī 李卜克內西Lǐ bo kè nèi xī 李卜克内西Lǐ kè tè 里克特lì kè 力克lì kè cì tǐ 立克次体lì kè cì tǐ 立克次體Lì mò lǐ kè 利默里克Lì nà kè sī 利納克斯Lì nà kè sī 利纳克斯lì shì lì kè cì tǐ 立氏立克次体lì shì lì kè cì tǐ 立氏立克次體Liè kè xīng dùn 列克星頓Liè kè xīng dùn 列克星顿Lín kè píng Dà xué 林克平大学Lín kè píng Dà xué 林克平大學Lǚ bèi kè 吕贝克Lǚ bèi kè 呂貝克Lú kè suǒ 卢克索Lú kè suǒ 盧克索Lǔ bì kè fāng kuài 魯畢克方塊Lǔ bì kè fāng kuài 鲁毕克方块luō màn dài kè 囉曼帶克luō màn dài kè 罗曼带克luó màn dì kè 罗曼蒂克luó màn dì kè 羅曼蒂克Luó sī tuō kè 罗斯托克Luó sī tuō kè 羅斯托克Luò kè fēi lè 洛克菲勒Luò kè rén 洛克人Luò kè xī dé 洛克西德Mǎ ěr bèi kè 馬爾貝克Mǎ ěr bèi kè 马尔贝克Mǎ kè 馬克Mǎ kè 马克Mǎ kè · Tǔ wēn 馬克吐溫Mǎ kè · Tǔ wēn 马克吐温mǎ kè bēi 馬克杯mǎ kè bēi 马克杯mǎ kè bǐ 馬克筆mǎ kè bǐ 马克笔Mǎ kè hóng 馬克宏Mǎ kè hóng 马克宏Mǎ kè qìn 馬克沁Mǎ kè qìn 马克沁Mǎ kè qìn jī qiāng 馬克沁機槍Mǎ kè qìn jī qiāng 马克沁机枪Mǎ kè sī 馬克思Mǎ kè sī 马克思Mǎ kè sī · Liè níng zhǔ yì 馬克思列寧主義Mǎ kè sī · Liè níng zhǔ yì 马克思列宁主义Mǎ kè sī · Pǔ lǎng kè 馬克斯普朗克Mǎ kè sī · Pǔ lǎng kè 马克斯普朗克Mǎ kè sī wēi ěr 馬克斯威爾Mǎ kè sī wēi ěr 马克斯威尔Mǎ kè sī zhǔ yì 馬克思主義Mǎ kè sī zhǔ yì 马克思主义Mǎ kè xī mǐ lián 馬克西米連Mǎ kè xī mǐ lián 马克西米连mǎ sài kè 馬賽克mǎ sài kè 马赛克Mǎ sī chuí kè 马斯垂克Mǎ tí ní kè 馬提尼克Mǎ tí ní kè 马提尼克Mài kè 麥克Mài kè 麦克Mài kè ā sè 麥克阿瑟Mài kè ā sè 麦克阿瑟Mài kè bái 麥克白Mài kè bái 麦克白Mài kè bái Fū ren 麥克白夫人Mài kè bái Fū ren 麦克白夫人mài kè bǐ 麥克筆mài kè bǐ 麦克笔Mài kè dé mò tè 麥克德莫特Mài kè dé mò tè 麦克德莫特Mài kè ěr 迈克尔Mài kè ěr 邁克爾Mài kè ěr · Jié kè xùn 迈克尔杰克逊Mài kè ěr · Jié kè xùn 邁克爾傑克遜Mài kè ěr · Kè lái dùn 迈克尔克莱顿Mài kè ěr · Kè lái dùn 邁克爾克萊頓Mài kè ěr · Qiáo dān 迈克尔乔丹Mài kè ěr · Qiáo dān 邁克爾喬丹mài kè fēng 麥克風mài kè fēng 麦克风Mài kè mǐ lán 麥克米蘭Mài kè mǐ lán 麦克米兰Mài kè sī wéi 麥克斯韋Mài kè sī wéi 麦克斯韦mài kè wéi 麥克維mài kè wéi 麦克维mǐ bù yǒu chū , xiǎn kè yǒu zhōng 靡不有初,鮮克有終mǐ bù yǒu chū , xiǎn kè yǒu zhōng 靡不有初,鲜克有终Mì kè luó ní xī yà 密克罗尼西亚Mì kè luó ní xī yà 密克羅尼西亞Míng sī kè 明斯克Mò duō kè 默多克Mò kè ěr 默克尔Mò kè ěr 默克爾Mò kè mǔ wān 莫克姆湾Mò kè mǔ wān 莫克姆灣Mò sān bǐ kè 莫三比克Mò sāng bǐ kè 莫桑比克Mù bā lā kè 穆巴拉克Mù lěi Hā sà kè Zì zhì xiàn 木垒哈萨克自治县Mù lěi Hā sà kè Zì zhì xiàn 木壘哈薩克自治縣Nǎ wéi kè 那維克Nǎ wéi kè 那维克Nà sī dá kè 納斯達克Nà sī dá kè 纳斯达克Nà sī dá kè 那斯达克Nà sī dá kè 那斯達克Nài kè 耐克Ní kè 尼克Ní kè sēn 尼克森Ní kè sōng 尼克松Ní lè kè 尼勒克Ní lè kè xiàn 尼勒克县Ní lè kè xiàn 尼勒克縣Niǔ wǎ kè 紐瓦克Niǔ wǎ kè 纽瓦克Nǔ kè 努克Nǔ wǎ kè xiāo tè 努瓦克肖特Nuò fú kè Dǎo 諾福克島Nuò fú kè Dǎo 诺福克岛Nuò kè shǎo 諾克少Nuò kè shǎo 诺克少Nuò měi kè sī 諾美克斯Nuò měi kè sī 诺美克斯Ōū pèi kè 欧佩克Ōū pèi kè 歐佩克Pà tè lǐ kè 帕特里克Pài kè 派克pài kè dà yī 派克大衣Pān tài kè sī 潘太克斯páng kè 庞克páng kè 龐克Péi lǐ kè lì sī 培里克利斯péng kè 朋克Pí kè lín 皮克林Pí kè sī 皮克斯Pí tè lā kè 皮特拉克pū kè 扑克pū kè 撲克pū kè pái 扑克牌pū kè pái 撲克牌Pǔ lǎng kè 普朗克Pǔ lǎng kè cháng shù 普朗克常数Pǔ lǎng kè cháng shù 普朗克常數pǔ léi kè sī liú chéng 普雷克斯流程Pǔ liè xiè cí kè 普列謝茨克Pǔ liè xiè cí kè 普列谢茨克Pǔ liè xiè cí kè wèi xīng fā shè chǎng 普列謝茨克衛星發射場Pǔ liè xiè cí kè wèi xīng fā shè chǎng 普列谢茨克卫星发射场Pǔ luó zhā kè 普罗扎克Pǔ luó zhā kè 普羅扎克pǔ shì lì kè cì tǐ 普氏立克次体pǔ shì lì kè cì tǐ 普氏立克次體Qí nǔ kè 奇努克qí yì kuā kè 奇异夸克qí yì kuā kè 奇異夸克Qì shā bǐ kè Wān 契沙比克湾Qì shā bǐ kè Wān 契沙比克灣qiān kè 千克qiǎo kè lì 巧克力qiǎo kè lì cuì piàn 巧克力脆片Róng kè 容克róu néng kè gāng 柔能克刚róu néng kè gāng 柔能克剛Sā kè xùn 撒克逊Sā kè xùn 撒克遜Sā kè xùn rén 撒克逊人Sā kè xùn rén 撒克遜人Sà dí kè 萨迪克Sà dí kè 薩迪克sà kè 萨克sà kè 薩克Sà kè lā mén tuō 萨克拉门托Sà kè lā mén tuō 薩克拉門托Sà kè luò fū 萨克洛夫Sà kè luò fū 薩克洛夫Sà kè luò fū Jiǎng 萨克洛夫奖Sà kè luò fū Jiǎng 薩克洛夫獎Sà kè sēn 萨克森Sà kè sēn 薩克森Sà kè sēn zhōu 萨克森州Sà kè sēn zhōu 薩克森州sà kè sī 萨克斯sà kè sī 薩克斯sà kè sī fēng 萨克斯风sà kè sī fēng 薩克斯風sà kè sī guǎn 萨克斯管sà kè sī guǎn 薩克斯管Sà kè xùn 萨克逊Sà kè xùn 薩克遜Sà lán sī kè 萨兰斯克Sà lán sī kè 薩蘭斯克Sài dé kè zú 賽德克族Sài dé kè zú 赛德克族Shā yī bā kè 沙依巴克Shā yī bā kè qū 沙依巴克区Shā yī bā kè qū 沙依巴克區shàng kuā kè 上夸克Shèng dé kè xù bèi lǐ 圣德克旭贝里Shèng dé kè xù bèi lǐ 聖德克旭貝里Shèng Pà tè lǐ kè 圣帕特里克Shèng Pà tè lǐ kè 聖帕特里克shèng Pān kè lēi sī zhàn 圣潘克勒斯站shèng Pān kè lēi sī zhàn 聖潘克勒斯站Shèng Pí āi ěr hé Mì kè lóng 圣皮埃尔和密克隆Shèng Pí āi ěr hé Mì kè lóng 聖皮埃爾和密克隆shí kè 十克Shǐ pǔ ní kè 史普尼克shǔ dé kè 鼠得克Sī fēn kè sī 斯芬克司sī fēn kè sī 斯芬克斯Sī kè lǐ yà bīn 斯克里亚宾Sī kè lǐ yà bīn 斯克里亞賓Sī luò fá kè 斯洛伐克Sī luò fá kè yǔ 斯洛伐克語Sī luò fá kè yǔ 斯洛伐克语Sī mó léng sī kè 斯摩棱斯克Sī mó léng sī kè 斯摩稜斯克sī nuò kè 斯諾克sī nuò kè 斯诺克Sī pǔ tè ní kè 斯普特尼克Sī tǎn bèi kè 斯坦貝克Sī tǎn bèi kè 斯坦贝克Sū kè léi 苏克雷Sū kè léi 蘇克雷sù kè dá 速克达sù kè dá 速克達Suǒ fú kè lè sī 索福克勒斯Suǒ fú kè lǐ sī 索福克里斯Tǎ jí kè 塔吉克Tǎ jí kè rén 塔吉克人Tǎ jí kè sī tǎn 塔吉克斯坦Tǎ jí kè zú 塔吉克族Tǎ kè lā mǎ gān 塔克拉馬干Tǎ kè lā mǎ gān 塔克拉马干Tǎ kè lā mǎ gān Shā mò 塔克拉玛干沙漠Tǎ kè lā mǎ gān Shā mò 塔克拉瑪干沙漠Tǎ shí kù ěr gān Tǎ jí kè Zì zhì xiàn 塔什库尔干塔吉克自治县Tǎ shí kù ěr gān Tǎ jí kè Zì zhì xiàn 塔什庫爾干塔吉克自治縣Tài tǎn ní kè Hào 泰坦尼克号Tài tǎn ní kè Hào 泰坦尼克號Tài tè sī · Ān dé luò ní kè sī 泰特斯安德洛尼克斯tǎn kè 坦克tǎn kè chē 坦克車tǎn kè chē 坦克车Tè kè sī 特克斯Tè kè sī Hé 特克斯河Tè kè sī hé Kǎi kē sī Qún dǎo 特克斯和凯科斯群岛Tè kè sī hé Kǎi kē sī Qún dǎo 特克斯和凱科斯群島Tè kè sī shì 特克斯市Tè kè sī xiàn 特克斯县Tè kè sī xiàn 特克斯縣Tí kè lǐ tè 提克里特Tíng bā kè tú 廷巴克图Tíng bā kè tú 廷巴克圖Tú mù shū kè 图木舒克Tú mù shū kè 圖木舒克Tú mù shū kè shì 图木舒克市Tú mù shū kè shì 圖木舒克市Tuō kè láo 托克劳Tuō kè láo 托克勞Tuō kè tuō 托克托Tuō kè tuō xiàn 托克托县Tuō kè tuō xiàn 托克托縣Tuō kè xùn 托克逊Tuō kè xùn 托克遜Tuō kè xùn xiàn 托克逊县Tuō kè xùn xiàn 托克遜縣Wǎ ěr dá kè 瓦尔达克Wǎ ěr dá kè 瓦爾達克Wǎ ěr dá kè Shěng 瓦尔达克省Wǎ ěr dá kè Shěng 瓦爾達克省wēi kè 微克Wēi kè Dǎo 威克岛Wēi kè Dǎo 威克島Wēi lián · Fú kè nà 威廉福克納Wēi lián · Fú kè nà 威廉福克纳Wéi kè duō · Yǔ guǒ 維克多雨果Wéi kè duō · Yǔ guǒ 维克多雨果Wéi kè tuō 維克托Wéi kè tuō 维克托Wēn dé hé kè 温得和克Wēn dé hé kè 溫得和克Wò kè sī háo ěr 沃克斯豪尔Wò kè sī háo ěr 沃克斯豪爾Wū kè lán 乌克兰Wū kè lán 烏克蘭Wū kè lán rén 乌克兰人Wū kè lán rén 烏克蘭人wū kè lì lì 乌克丽丽wū kè lì lì 烏克麗麗Wū lǔ kè qià tí 乌鲁克恰提Wū lǔ kè qià tí 烏魯克恰提Wū lǔ kè qià tí xiàn 乌鲁克恰提县Wū lǔ kè qià tí xiàn 烏魯克恰提縣Wū sū lǐ sī kè 乌苏里斯克Wū sū lǐ sī kè 烏蘇里斯克Wū zī bié kè 乌兹别克Wū zī bié kè 乌孜别克Wū zī bié kè 乌滋别克Wū zī bié kè 烏孜別克Wū zī bié kè 烏滋別克Wū zī bié kè 烏茲別克Wū zī bié kè rén 乌兹别克人Wū zī bié kè rén 烏茲別克人Wū zī bié kè sī tǎn 乌兹别克斯坦Wū zī bié kè sī tǎn 乌滋别克斯坦Wū zī bié kè sī tǎn 烏滋別克斯坦Wū zī bié kè sī tǎn 烏茲別克斯坦Wū zī bié kè yǔ 乌孜别克语Wū zī bié kè yǔ 烏孜別克語Wū zī bié kè zú 乌兹别克族Wū zī bié kè zú 乌孜别克族Wū zī bié kè zú 烏孜別克族Wū zī bié kè zú 烏茲別克族Xī bō kè lā dǐ 希波克拉底Xī hā nǔ kè 西哈努克Xī kè 錫克Xī kè 锡克Xī kè jiào 錫克教Xī kè jiào 锡克教Xī lā kè 希拉克xià kuā kè 下夸克Xià luò kè 夏洛克Xiē luò kè · Fú ěr mó sī 歇洛克福尔摩斯Xiē luò kè · Fú ěr mó sī 歇洛克福爾摩斯Xīn bù lún ruì kè 新不伦瑞克Xīn bù lún ruì kè 新不倫瑞克Xīng bā kè 星巴克xiū kè 休克xuě kè 雪克Xùn kè 逊克Xùn kè 遜克Xùn kè xiàn 逊克县Xùn kè xiàn 遜克縣yā kè lì 压克力yā kè lì 壓克力Yá kè shí 牙克石Yá kè shí shì 牙克石市Yǎ kè 雅克yà kè lì 亚克力yà kè lì 亞克力Yà lì shān dà · Dù bù qiē kè 亚历山大杜布切克Yà lì shān dà · Dù bù qiē kè 亞歷山大杜布切克Yà mù sū kè luó 亚穆苏克罗Yà mù sū kè luó 亞穆蘇克羅yán suān kè lún tè luō 盐酸克仑特罗yán suān kè lún tè luō 鹽酸克侖特羅Yāo wéi kè 約維克Yāo wéi kè 约维克Yī ěr kù cí kè 伊尔库茨克Yī ěr kù cí kè 伊爾庫茨克Yī lā kè 伊拉克Yī lái kè sī 伊莱克斯Yī lái kè sī 伊萊克斯Yī lí Hā sà kè zì zhì zhōu 伊犁哈萨克自治州Yī lí Hā sà kè zì zhì zhōu 伊犁哈薩克自治州Yī lóng Mǎ sī kè 伊隆馬斯克Yī lóng Mǎ sī kè 伊隆马斯克Yī ruì kè tí wēng miào 伊瑞克提翁庙Yī ruì kè tí wēng miào 伊瑞克提翁廟Yī sāi kè Hú 伊塞克湖yǐ róu kè gāng 以柔克刚yǐ róu kè gāng 以柔克剛Yīn sī bù lǔ kè 因斯布魯克Yīn sī bù lǔ kè 因斯布鲁克yóu kè lǐ lǐ qín 尤克里里琴Yuē hàn · È pǔ dài kè 約翰厄普代克Yuē hàn · È pǔ dài kè 约翰厄普代克Yuē kè 約克Yuē kè 约克Yuē kè jùn 約克郡Yuē kè jùn 约克郡Zhā kè bó gé 扎克伯格zhàn wú bù shèng , gōng wú bù kè 战无不胜,攻无不克zhàn wú bù shèng , gōng wú bù kè 戰無不勝,攻無不克

kēi ㄎㄟ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to scold
(2) to beat

Từ ghép 2