Có 1 kết quả:

Kè shí kè téng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hexigten banner or Kesigüten khoshuu in Chifeng 赤峰[Chi4 feng1], Inner Mongolia