Có 1 kết quả:

kè tā mìng

1/1

kè tā mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ketamine (loanword)