Có 1 kết quả:

kè jiǎn

1/1

kè jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thrift
(2) economy