Có 1 kết quả:

Kè lì fū lán ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄈㄨ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cleveland