Có 1 kết quả:

Kè lì sī duǒ fū

1/1

Kè lì sī duǒ fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Christopher (name)