Có 1 kết quả:

kè qín kè jiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be industrious and frugal (idiom)