Có 1 kết quả:

Kè lóu bā tè lā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Cleopatra (name)
(2) Cleopatra VII Thea Philopator (69-30 BC), the last Egyptian pharaoh