Có 1 kết quả:

kè lǎng

1/1

kè lǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

krone (currency of Norway, Denmark, Iceland and Sweden) (loanword)