Có 1 kết quả:

Kè lǎng dài kè

1/1

Kè lǎng dài kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Klondike in northwest Canada