Có 1 kết quả:

Kè lín dùn

1/1

Kè lín dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Clinton (name)
(2) Bill Clinton (1946-), US Democratic politician, President 1993-2001
(3) Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician