Có 1 kết quả:

kè liú gǎn

1/1

kè liú gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oseltamivir
(2) Tamiflu