Có 1 kết quả:

Kè luó nuò sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chronos, Greek God and cannibalistic child abuser, father of Zeus