Có 1 kết quả:

Kè lài sī tè chè qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Christchurch (New Zealand city)