Có 1 kết quả:

Kè lǐ pǔ sī

1/1

Kè lǐ pǔ sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Cripps (name)
(2) Sir Stafford Cripps (1889-1952), UK socialist politician