Có 1 kết quả:

Kè lǐ mù Zhàn zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Crimean War (1853-1856)