Có 1 kết quả:

Kè léi bó shì jūn shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Klebsiella