Có 1 kết quả:

duì fù

1/1

duì fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to cash (a check)