Có 1 kết quả:

miǎn shòu shāng hài

1/1

Từ điển Trung-Anh

to avoid damage