Có 1 kết quả:

miǎn yú

1/1

miǎn yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be saved from
(2) to be spared (something)