Có 1 kết quả:

miǎn shuì

1/1

miǎn shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not liable to taxation (of monastery, imperial family etc)
(2) tax free
(3) duty free (shop)