Có 1 kết quả:

miǎn fèi dā chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

free riding (economics)