Có 1 kết quả:

miǎn zāo

1/1

miǎn zāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to avoid suffering
(2) to avoid meeting (a fatal accident)
(3) spared