Có 1 kết quả:

miǎn kāi zūn kǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

keep your thoughts to yourself