Có 1 kết quả:

duì xiàn

1/1

duì xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a check etc) to cash
(2) to honor a commitment