Có 1 kết quả:

ér huà

1/1

ér huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nonsyllabic final r 儿 added to a word in spoken Chinese
(2) also called retroflex final or r-ization