Có 1 kết quả:

ér sūn zì yǒu ér sūn fú

1/1

Từ điển Trung-Anh

younger generations will do all right on their own (idiom)