Có 1 kết quả:

tù zǎi zi

1/1

tù zǎi zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brat
(2) bastard