Có 1 kết quả:

tù rè bìng

1/1

tù rè bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tularemia
(2) rabbit fever