Có 1 kết quả:

dǎng dài huì

1/1

dǎng dài huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

party congress (of the Communist Party of China)