Có 1 kết quả:

dǎng tú

1/1

dǎng tú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clique member
(2) henchman
(3) gang member
(4) crony