Có 1 kết quả:

dǎng pài

1/1

dǎng pài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) political party
(2) faction