Có 1 kết quả:

dǎng zhāng

1/1

dǎng zhāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

party constitution