Có 1 kết quả:

dǎng gāng

1/1

dǎng gāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (political) party platform
(2) party program