Có 1 kết quả:

dǎng kuí

1/1

dǎng kuí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) faction leader
(2) head of political party