Có 1 kết quả:

dōu mài ㄉㄡ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to peddle
(2) to hawk (pirate goods)