Có 1 kết quả:

dōu quān zi

1/1

dōu quān zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to encircle
(2) to go around
(3) to circle
(4) to beat about the bush