Có 1 kết quả:

dōu mào

1/1

dōu mào

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mũ của quan lại

Từ điển Trung-Anh

hood