Có 1 kết quả:

dōu bǔ

1/1

dōu bǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to round up (fugitives)
(2) to corner and arrest