Có 1 kết quả:

jīng jīng yè yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

cautious and conscientious