Có 1 kết quả:

rù bù fū chū

1/1

rù bù fū chū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) income does not cover expenditure
(2) unable to make ends meet