Có 1 kết quả:

rù kǒu jiù huà

1/1

rù kǒu jiù huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to melt in one's mouth