Có 1 kết quả:

rù kǒu wǎng

1/1

rù kǒu wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Web portal
(2) (enterprise) portal