Có 1 kết quả:

rù mù sān fēn

1/1

rù mù sān fēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) written in a forceful hand
(2) penetrating
(3) profound