Có 1 kết quả:

rù niè

1/1

rù niè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to enter nirvana (Buddhism)