Có 1 kết quả:

rù jí

1/1

rù jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to become naturalized
(2) to become a citizen