Có 1 kết quả:

rù lián

1/1

rù lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to join an alliance
(2) admission to the United Nations