Có 1 kết quả:

nèi hán tǐ

1/1

nèi hán tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

inclusion bodies