Có 1 kết quả:

nèi zài jǐ hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

intrinsic geometry